For all General Camp Enquiries:

Email: melb.chykcamp@gmail.com

Phone:

Menita: 0407 071 649

Surya: 0403 346 317

Purani: 0421 521 109


 
 

Website Administration: 

Bhaskar: bhaskarm.cherukuri@gmail.com